Нашите клиенти получават една предварителна програма за действие със срокове, ангажименти, конкурентни и подлежащи на предоговаряне цени. Предлагаме на своите клиенти два метода на ценообразуване. Единият метод може условно да наречем Метод чрез фиксирана месечна такса, а другият – Метод чрез плаваща месечна такса. Метод чрез фиксирана месечна такса Идеята на метода е договарянето на фиксирана месечна такса, която включва определени базови услуги срещу фиксирана цена. Стандартните ни месечни такси за предприятия с малък обем на дейност са 120 лв. за нерегистрирани по ЗДДС и 240 лв. месечно за регистрирани по ЗДДС. Предлаганите от нас базови услуги за включване са:

Съдържание на Базовите пакети

 • Поддържане на актуални счетоводни и ТРЗ програмни продукти
 • Запазено време за клиента
 • Създаване на индивидуален сметкоплан по НСС
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи
 • Обучение и самоподготовка по проблемите на клиента
 • Приемане за обработване на всички предоставени документи
 • Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи.
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, както и съобразени с вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация
 • Изготвяне и предоставяне на справки за състоянието
 • Оказване на помощ по съставяне на документите
 • Изготвяне на необходими документи (декларации, справки и др.) за НАП
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, трудови книжки
 • Изготвяне на ведомости за заплати
 • Представяне на документи за НАП (декларация Обр.1 и Обр.6, уведомления по чл.62)

Забележки: – Посочените суми се завишават по допълнително договаряне при ежемесечни комуникации на чужд език; – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да предложи завишение на цената при поискване на услуга с твърде различна тежест и трудност; – В предлаганите услуги не влизат контакти и подготвяне на документи по охрана на труда. Неспоменати в Базовите пакети услуги се заплащат допълнително след договаряне. Ето и някои примерни услуги, които предлагаме срещу допълнително заплащане: Счетоводни пакети

 • Регистриран по ЗДДС, БУ, обработка на допълнителни 40 документа
 • Месечна обработка на допълнителен касов апарат
 • Допълнителна стопанска дейност
 • Обработване на 5 Пристигания, Изпращания, подаване на Интрастат
 • Изготвяне на финансови отчети през годината
 • Годишно счетоводно приключване, подаване до НАП и НСИ
 • Подготвяне на документи при попадане в статистическа извадка
 • Подготвяне на документи за ревизия, проверка от НАП
 • Подготвяне на документи за одитиране
 • Издаване на фактури от името на клиент за 1 фактура
 • Аналитичен контрол на дейността – по договаряне и часова ставка
 • Изготвяне на документация, необходима за кандидатстване за банкови кредити
 • Допълнителни три консултации месечно

Пакети Човешки ресурси

 • Поддържане на допълнителни 5 работника на трудов договор
 • Водене на трудово досие на работник
 • Изготвяне на Длъжностна характеристика
 • Изготвяне и подаване на декларация за назначен, уволнен работник
 • Изготвяне на документи за пенсиониране
 • Изготвяне на служебни бележки, справки, уведомления за работник
 • Месечно обслужване на едно лице с предстоящ отпуск по майчинство
 • Обработване и подаване до НОИ на болнични листа
 • Комуникационни и куриерски пакети
 • Неограничена Скайп и Имейл комуникация за 1 ден
 • Изготвяне и подаване на банкови документи, не чрез Интернет
 • Носене и получаване на документи от НАП
 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Плащания на други сметки чрез Интернет-банкиране
 • Подаване на годишен отчет в Агенция по вписванията
 • Изплащане на възнаграждения на работници
 • Друга услуга по часова ставка

Юридически пакети

 • Изготвяне на други фирмени документи – договори, протоколи и др.
 • Пререгистрация в Агенция по вписванията
 • Изготвяне на Жалби, Възражения, Обжалвания и др.
 • Регистрация на промени във фирменото състояние

Други пакети

 • Съхраняване едногодишен архив от предходна година за 12 месеца
 • Регистрация на фирмата в Инспекция по труда, Агенция за защита на личните данни, Агенция за финансово разузнаване

Метод чрез плаваща месечна такса Идеята на метода е договарянето на по-ниска месечна такса, в рамките на 100, 150 лв., включваща отново определени базови пакети от услуги. Допълнително се заплащат закупени през месеца пакети.